Schoonheid speelt al sinds mensenheugenis het belangrijke rol in het dagelijks leven van de mens. Van kinds af aan krijgt men op verscheidene manieren de normen en waarden mee more than het begrip. Er zijn zelfs algemene opvattingen sobre richtlijnen more than schoonheid, perish het mogelijk maken het grens te trekken tussen mooi en lelijk. Deze opvattingen zijn meestal wel tijdsgebonden, afhankelijk van cultuur en ook per persoon verschillend. Toch is in de meeste gevallen binnen een zelfde cultuur, de meerderheid het achieved elkaar eens of iets mooi of lelijk can be. Dat geldt met brand ook voor de uiterlijke schoonheid truck een persoon.

Place an order for research paper!

Database of essay examples, templates and tips for writing For only $9.90/page

De algemene opvattingen, expire bepalen of een persoon knap of lelijk is definitely, kunnen laborieren tot stereotypering: een persoon kan volgens de meerderheid mooi of lelijk zijn, of ser een beetje tussenin zitten en dat brengt voor de desbetreffende ook meteen andere persoonlijkheidseigenschappen met zich mee. Bijvoorbeeld dat een knap persoon, sneller kemudian een onaantrekkelijk iemand, ook aardiger of intelligenter wordt gevonden. Dat heeft weer tot gevolg dat menschen die verschillen in aantrekkelijkheid, ook verschillend worden behandeld door sonstigen. Vrijwel iedereen heeft wel eens opgemerkt dat fysiek aantrekkelijke mensen af sobre toe meer voordelen genieten in het dagelijks leven, dan hun minder bedeelde medemens. Het aantrekkelijk iemand krijgt bijvoorbeeld meer aandacht van anderen, wordt met meer value behandeld of krijgt zelfs eerder hulp geboden in een lastige situatie.

Het idee dat mensen voordeel genieten of nadeel ondervinden naar aanleiding van hun uiterlijk, lijkt voor velen oneerlijk sobre onrechtvaardig. Schoonheid zou een machtig wapen kunnen zijn in het dagelijks leven, om makkelijker bepaalde doelstellingen te bereiken. In deze paper zal er serta ook worden nagegaan of er een daadwerkelijk verband is tussen het bezitten van schoonheid en het toegeschreven krijgen van bepaalde positieve eigenschappen. Vervolgens zal er worden gekeken naar de gevolgen die dat met zich meebrengt sobre wat sobre eventuele verklaringen zouden kunnen zijn voor het fenomeen. De vraagstelling van deze paper luidt dus: is definitely er een verband tussen fysieke aantrekkelijkheid en het toekennen truck positieve eigenschappen door anderen en zo ja, wat zijn sobre gevolgen ervan en wat zouden eventuele verklaringen voor het fenomeen zijn?

Om para vraagstelling te kunnen beantwoorden zal sobre indeling vehicle de conventional paper er als volgt uit zien. In de eerste paragraaf zal er aan de side van een aantal onderzoeken worden gekeken naar een verband tussen fysieke aantrekkelijkheid en het toekennen vehicle positieve eigenschappen aan een persoon. In de tweede paragraaf zal er worden gekeken naar een aantal gevolgen van het fenomeen. Hiervoor zullen ook een aantal onderzoeken worden aangehaald. In de derde paragraaf zal im or her worden gezocht naar factoren die een fenomeen zouden kunnen verklaren. Ten slotte zal het geheel nog worden nabesproken en gevalueerd in para conclusie.

Fysieke aantrekkelijkheid en attributie

In deze paragraaf staat para vraag centraal, wat een verband is definitely tussen fysieke aantrekkelijkheid sobre de attributie (het toekennen van bepaalde kenmerken en eigenschappen aan een persoon) van positieve eigenschappen of persoonlijkheidskenmerken door anderen. Deze vraag zal met behulp van de volgende onderzoeken worden beantwoord.

Een eerste research betreft dat van Dion, Bersheid en Walster (1972), waarin werd onderzocht of stereotypering op basis vehicle iemand zijn fysieke aantrekkelijkheid voorkomt. Zowel mannen als vrouwen kregen drie fotografias te zien van hetzij mannen, hetzij vrouwen expire in aantrekkelijkheid varieerden, zogenaamd om te onderzoeken hoe precies hun waarneming vehicle de personen op para fotos was. De menschen op para fotos moesten op een groot aantal aspecten beoordeeld worden. Im or her werd gevonden dat, ongeacht het geslacht van para beoordelaar of dat van de persoon op sobre foto, aan fysiek aantrekkelijke personen veel meer sociaalwenselijke kenmerken werden toegekend. Hierbij moet men vooral denken aan eigenschappen als gevoeligheid, aardig in de omgang, sociaal en interessant. Ook werd hen een betere toekomst voorspeld, een beter huwelijksleven sobre een beroep met het hoge status.

Uit ditgene onderzoek blijkt dus dat mensen geneigd zijn zich op basis van fysieke aantrekkelijkheid, het mening te vormen over bepaalde karaktertrekken van het persoon.

Het vergelijkbaar test dat vehicle belang is at deze paragraaf, is dat van Miller (1970), waarin de invloed van fysieke aantrekkelijkheid op het vormen van het eerste indruk van een persoon werd onderzocht. Ditgene experiment is definitely qua trainingsmethode vergelijkbaar fulfilled dat van Dion ou al. (1972) en sobre resultaten van zijn onderzoek zijn lalu ook meer een toevoeging op het voorgaande experiment. Miller kwam tot sobre conclusie dat fysiek aantrekkelijke mensen duidelijk assertiever sobre minder onzeker worden gevonden dan onaantrekkelijke mensen.

Het derde interessant onderzoek, is usually eveneens vehicle Dion, maar betreft het ander research namelijk: Dion (1973), waarin werd gevonden dat het vooroordeel dat met fysieke aantrekkelijkheid gepaard gaat, reeds bij jonge kinderen aanwezig is. Driejarige kinderen zijn al geneigd om negatief gedrag als agressie en onvriendelijkheid, kenmerkender te vinden voor lelijke kinderen serta voor leuke kinderen.

Naar aanleiding truck de hierboven genoemde onderzoeken kan men duidelijk zien dat im or her een bandage is tussen de fysieke aantrekkelijkheid van een individu en de attributie truck positieve sobre sociaalwenselijke eigenschappen aan pass away persoon. Een laatste onderzoek laat zelfs zien dat het vooroordeel van wat mooi is, is ook goed of beter, ing van jongs af aan een función speelt. Concluderend kan males zeggen dat aantrekkelijkheid zeker invloed heeft op sobre indruk pass away men bij anderen achter laat sobre dat een zelfs leidt tot positieve stereotypering. Dit brengt vanzelfsprekend ook gevolgen met zich mee.

Fysieke aantrekkelijkheid sobre de gevolgen

In deze paragraaf zal getracht worden een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van een aantal consequenties, die de hierboven behandelde stereotypering tot stand kan brengen. De mogelijke gevolgen zullen besproken worden en met behulp truck een aantal interessante onderzoeken en voorbeelden, beter gellustreerd worden.

Een eerste gevolg is usually dat gedrag van aantrekkelijke mensen anders, namelijk positiever, genterpreteerd wordt dan een gedrag truck fysiek onaantrekkelijken. Gedrag wordt sneller goed beoordeeld, omdat men ser sowieso ‘s van uit gaat dat de persoon betere eigenschappen bezit lalu iemand anders. Bovendien gedragen mensen zich daardoor vaak positiever tegenover een aantrekkelijk persoon. Dat kan vehicle invloed zijn in werksituaties, bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken en op institution, maar het is tevens van invloed als het aantrekkelijk iemand in moeilijkheden is geraakt. Voorbeelden daarvan zijn wie iemand unbill heeft sobre met para auto ergens stil staat, of wie iemand verdwaald is en de weg aan iemand moeten vragen. Dan blijkt dat aantrekkelijke mensen eerder en beter worden geholpen dan minder aantrekkelijke mensen. Dit zijn minder ernstige zaken, maar het fenomeen kan ook gevolgen hebben bij ernstigere problemen, zoals bijvoorbeeld het rechtszaak.

Het onderzoek dat daar een goed voorbeeld van geeft is dat van Efran (1974), waarin de proefpersonen een (hypothetische) juridische zaak moesten beoordelen. De proefpersonen kregen verscheidene rechtszaken operative papier te zien, fulfilled een foto van hetzij een aantrekkelijke, hetzij een onaantrekkelijke verdachte. Er moest beoordeeld worden of para verdachte schuldig was en zo ja, wat voor straf ser gegeven moest worden. Uit dit onderzoek bleek dat fysiek aantrekkelijke verdachten weniger bedeutend vaak schuldig werden bevonden dan de minder aantrekkelijke verdachten. Bovendien lieten de resultaten ook zien dat als het aantrekkelijke verdachte schuldig bevonden werd, sobre proefpersoon minder zeker vehicle zijn zaak was sobre een minder zware straf pleitte. Hieruit kan guys afleiden dat fysieke aantrekkelijkheid een beslissende rol kan spelen bij het oplossen van ernstige problemen.

Het tweede en eveneens belangrijk gevolg dat eerder operative de langere termijn zichtbaar wordt, betreft een wisselwerking tussen het gedrag dat men naar een aantrekkelijk iemand toe vertoond sobre het gedrag dat guys terugkrijgt. Door het verwachten van positief gedrag sobre het daarmee samengaan truck positiever gedrag jegens aantrekkelijke personen, kan men ook positiever gedrag van de aantrekkelijke men’s in de hand werken. Dus als iemand verschillende personen verschillend benadert sobre behandeld, zullen die menschen zich ook verschillend naar diegene toe gedragen. Voorbeelden hiervan zijn de verwachtingen van ouders en leraren ten aanzien van een kind. Die verwachtingen roepen al snel bepaald gedrag op bij een kind.

Stephan en Langlois (1984) hielden het experiment waarbij ze een aantal volwassenen fotos lieten zien vehicle mooie en lelijke infants. De proefpersonen moesten para babies operative zowel aantrekkelijkheid als operative karakter beoordelen. Uit para resultaten blijkt dat im or her een duidelijke attributie truck positieve eigenschappen is ten aanzien van de meer aantrekkelijke babies. Dat heeft tot gevolg dat reeds vanaf de geboorte van een kind, de aantrekkelijkheid ervan een belangrijke rol speelt in de verwachtingen van een ouder. Deze verwachtingen bepalen voor het groot deel het gedrag van ouders, dat weer voor het groot deel het gedrag van een kind zal determineren. Operative die manier heeft sobre aantrekkelijkheid vehicle een persoon al van kinds af aan een invloed op zijn besonders gedrag.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het met schoonheid gepaard gaande vooroordeel, een aantal belangrijke sobre beslissende gevolgen met zich meebrengt. 10 eerste het direct constateerbare gevolg dat aantrekkelijkheid heeft, op para interpretatie truck het gedrag van zon persoon sobre het gedrag van anderen naar diegene toe. Ditgene komt tot uiting in bijvoorbeeld werksituaties of wie een persoon in moeilijkheden verkeert. Een tweede gevolg is meer een gevolg van het eerste, namelijk dat het verschil in gedrag naar mensen foot, een zekere mate truck invloed heeft op een gedrag dat die leute gaan vertonen. Anders geformuleerd: aantrekkelijkheid schept, door para attributie vehicle positieve eigenschappen, bepaalde verwachtingen die samengaan met positief gedrag naar de aantrekkelijke toe, dat weer van invloed is usually op een gedrag vehicle die aantrekkelijke zelf. Schoonheid is in ditgene geval niet alleen vehicle invloed operative het gedrag van anderen, maar roundabout ook op het gedrag van para aantrekkelijke.

Nu er het beeld can be gegeven van de gevolgen die het vooroordeel fulfilled zich meebrengt, is het van belang om te kijken naar de eventuele oorzaken ervan.

Tot zover is het verband tussen fysieke aantrekkelijkheid en sobre attributie vehicle eigenschappen bekeken: schoonheid is van invloed op het toekennen truck positieve eigenschappen. Vervolgens is usually er het beeld geschetst van para consequenties expire dit vooroordeel veroorzaakt. Sobre volgende stap is een zoeken naar een verklaring. In deze paragraaf zullen twee verklaringen behandeld en gevalueerd worden.

Een mogelijkheid is dat een individu gedurende zijn socialisatieproces leert om menschen die in fysieke aantrekkelijkheid verschillen, daadwerkelijk verschillend te evalueren. Vanuit dit perspectief gezien, spelen de mensen waarmee men veel omgaat, zoals ouders, vrienden en leraren, het zeer belangrijke rol. Die hebben namelijk, volgens deze visie, veel invloed op het aanleren van wat fysieke aantrekkelijkheid inhoudt sobre welke eigenschappen daarmee verder gepaard zouden gaan. Een al eerder genoemde onderzoek van Stephan en Langlois (1984), laat zien dat volwassenen naar aanleiding van de aantrekkelijkheid van het kind, ook bepaalde verwachtingen ervan hebben. Er is definitely gebleken dat een kind op die manier inderdaad al operative jonge leeftijd, een vooroordeel aanleert in het voordeel van aantrekkelijke mensen. Het ander feature dat invloed heeft tijdens het socialisatieproces is de media. Boeken, televisie, motion pictures en tijdschriften geven duidelijk signalen af, waarin schoonheid een eigenschap zou zijn die achieved andere deugden gepaard gaat.

Deze visie, gebaseerd op de theorie vehicle het socialisatieproces, verklaart eigenlijk maar een deel vehicle het fenomeen. Het geeft een goed beeld van de traiter waarop een fenomeen doorgegeven en in stand gehouden wordt, maar legt nog steeds niet uit waar het vooroordeel vandaan komt.

Het andere visie bekijkt een fenomeen vanuit een cognitief perspectief. Bij deze verklaring wordt para nadruk gelegd op sobre rol expire cognitieve rättstvisten spelen in het glauben van sobre mens. Een van pass away processen is definitely het categoriseren van kenmerken. Het is handig en snel voor het dagelijks nemen van beslissingen, om alles sobre iedereen in categorien onder te brengen. Men zou dus de uiterlijke kenmerken van iemand gebruiken om de persoon in het bepaalde categorie onder te kunnen brengen. De tendens om verschillen in uiterlijk ook aan verschillende eigenschappen te koppelen, komt voort uit dit categorisatieproces. Doordat men het persoon in een categorie wil onderbrengen, is guys geneigd para uiterlijke verschillen te koppelen aan het verschillend prinsip. Het uiterlijk heeft vanuit deze visie de functie van het aanwijzing, voor het onderbrengen van een persoon in een categorie met een bepaald karakter.

Deze theorie laat niet alleen zien hoe een vooroordeel in stand wordt gehouden, maar geeft ook een goede verklaring voor de oorsprong ervan.

Een ontstaan vehicle het stereotype is verklaard door middel van de twee hierboven beschreven theorien. De het bekijkt het fenomeen vanuit een socialisatieproces, waarin sobre sociale factoren voor het vooroordeel vehicle belang zijn. De ander verklaart het vooroordeel vanuit een cognitief perspectief, waarin categorisatie de aanleiding en instandhouding ervan is.

Hoewel de gegeven verklaringen duidelijk van elkaar verschillen, is een verstandig ze niet los van elkaar zien. Para cognitieve visie verklaart discussion het gehele fenomeen, maar bekijkt een probleem toch te eenzijdig. Zelfs ‘s geeft de eerste verklaring geen duidelijke oorsprong van het stereotype, is de invloed vehicle het socialisatieproces zeker niet verwaarloosbaar. Een ene sluit het andere dus niet uit, waardoor men para verschillende verklaringen juist wie complementair aan elkaar kan zien.

Om sobre vraag te beantwoorden of er het verband bestaat tussen fysieke aantrekkelijkheid sobre het toekennen van positieve eigenschappen, is er in de eerste paragraaf gekeken naar het aantal onderzoeken. Uit deze onderzoeken blijkt dat ser wel degelijk een umschlag is, dat zelfs tanto een vooroordeel heeft geleid. Dit vooroordeel betreft het wat mooi is, is goed principe, waarmee mensen de schoonheid van een bepaald persoon koppelen aan andere deugden. Ook can be er gevonden dat ditgene vooroordeel approach van jongs af aan een catalogo vertegenwoordigt in het beoordelen van mensen.

Vervolgens is definitely er een beeld geschetst van sobre consequenties expire het fenomeen met zich meebrengt. Deze gevolgen zijn onder te verdelen in direct merkbare gevolgen, zoals bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek of in een noodsituatie en para minder snel constateerbare gevolgen, die schoonheid op de bezitter zelf heeft.

Ten slotte zijn er nog twee verklaringen behandeld voor het feit dat sobre mens schoonheid aan andere positieve eigenschappen lijmt. Para eerste visie bekijkt het fenomeen vanuit een socialisatieprincipe en sobre tweede visie vanuit het cognitief perspectief. Alhoewel para twee theorien zeer verschillend zijn, vullen ze elkaars gebreken goed aan.

Deze bevindingen geven aan dat fysieke aantrekkelijkheid een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. De schoonheid van een individu bepaalt niet alleen veel gedrag en beslissingen van para omringenden, maar ook die van para eigenaar zelf. Gezien sobre consequenties expire het attained zich meebrengt, past schoonheid eigenlijk niet in de tegenwoordige samenleving, waarin democratie een uitgangspunt is.

Allesomvattend kan men stellen dat schoonheid een wreed, maar desalniettemin zeer machtig wapen is.

Bibliography:

< Prev post Next post >

Adventures of pop and rock style essay

THE 50S In the early 1950s, in exactly the time that the young Elvis Presley was making the first forays into clothes and music in Memphis, disaffected content war youths ...

Lion in the winter essay

Manipulation in Winter Lion in the wintertime is the mentally stimulating games game as portrayed in Becket. There are kings and queens, however the most important types are the pawns. ...

Introduction the moment mainframe and

NTided the backbone of business processing, there were essentially networked conditions in the sense that dumb terminals shared access to a single processor chip (the minicomputer or mainframe), printer (or ...

You happen to be capturing the impressions of the

Artfore you. In skill, you are able to make something fabulous out of the ordinary. There is also a relationship among artists and the world surrounding them. The world is ...

Statistics Project Essay

Statistics Project I actually aim to assess mass-appeal tabloid newspapers and quality newspapers by discovering statistical variations. To represent the mass-appeal papers, I chose the Daily Reflection and for the ...

Judgement of ethics examination essay

Category: Idea Paper Title: judgement of ethics Text: Almost everyone offers heard of the two great philosophers, Plato and Aristotle. Few-people though, know much of their life long accomplishments. Their ...

Essay within the modernity of bollywood

Film is a type of art that is officially used as a method of entertainment. Yet, through time producing films are a part of a huge industry. This paper will ...

Are the personal ideas of machiavelli continue to

Bridget Moran Hum2230 Are definitely the Political Tips of Machiavelli still relevant in Today’s World? Niccolo Machiavelli was developed on May several, 1469 in Florence. Machiavelli was considered one of ...

Fahrenheit 451 the conferences between montag and

arisseFahrenheit 451: The Meetings Between Montag and Clarisse The book Fahrenheit 451 by Ray Bradbury is around a cutting-edge society which includes banned ebooks. Firemen that start fires are used ...

Life defining moments essay

I remember your day my universe as I knew it fell apart. It was my 19th birthday and my boyfriend of almost four years sent us a text closing our ...

Category: Works,
Words: 2496

Published:

Views: 358

Download now
Latest Essay Samples